กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอุเทน วงษ์ทันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสุดเขต สุขประสาร
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวอภิญญา อินหลี
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายยศตวรรษ บุญธรรม
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา