กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤษดาพร การหมั่น
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางจีรนันท์ ไชยเสน
นางสาวนุชนาฏ อรุณสว่าง
นางสาวนันท์พนิตา ผัดวงศ์
นางชมพูนุช อุทธวัง
นางสาวอรสา พรมโมคัก
นางสาวกัญญาภัค วงศ์หลวง
นางสาวณัฐกานต์ สานพรม