ฝ่ายบริหาร

นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
นายวิทยา จันทร์ทนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก