ฝ่ายบริหาร

นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
นายธงชัย มีหลาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
นางนิชนันท์ สุกันทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางอภิรภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ
นางอรอนงค์ ละคำมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายอุเทน วงษ์ทันท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป