วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES)

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ที่โรงเรียนได้ประกาศไว้ มีดังนี้

   วิสัยทัศน์ คือ ภายในปี 2566 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำวิชาการ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ    

  1. 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
  3. 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
  4. 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
  5. 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ค่านิยม คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนให้ความสำคัญกับบุคลากร   โดยมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กรด้วยจริยธรรมและความโปร่งใส