อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งจังหวัดพะเยาในวันที่ 27-28 มกราคม 2567

นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสมาตยา สัมพันธสิทธิ์ และนางสาวขนิษฐา งามนอก ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งจังหวัดพะเยาในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมร่วมกันในสังคมในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDAL ในระดับต่อไป สำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDAL จังหวัดพะเยา