วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการสิทธิชัย สิทธิวงศ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการสิทธิชัย สิทธิวงศ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดอยผาช้าง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก